GATE – 2018 Results (Raipur Classes)

Name : Aishwarya Maurya
Rank : AIR 103
Name : Abhishek Sharma
Rank : AIR 357
Name : Rupesh Pawar
Rank : AIR 576
Name : Mridul Jain
Rank : AIR 1196
Name : Deep Pratim Rana
Rank : AIR 2563
Name : Ashok Kumar
Rank : AIR 3716