Campus Selection

J. K. Cement, Nimbaheda, Rajasthan
Rishabh Patidar (2018)
Sunil Porwal (2018)
Sanjay Gupta (2018)
Suyash Sharma (2016)
Keshav Sharma (2016)
Vinay Birthare (2016)

Fluor Daniel India Pvt. Ltd., Gurgaon, Haryana
Raveena Singh (2015)
Tushar Kohli (2015)

Grasim Industries, Nagda (M.P.)
Abhishek Patidar (2015)
Anurag Singh Chauhan (2015)
Ashish Bhaskar (2015)

UltraTech Cement Ltd., Rajasthan
Narendra Sisodiya (2014)