GATE 2016 Result

 

Name : Nandini Chauhan
Rank : AIR 613
Name : Kavisha Dang
Rank : AIR 871
Name : Ashish Bhaskar
Rank : AIR 907
Name : Vinay Birthare
Rank : AIR 1802
Name : Shivani Gupta
Rank : AIR 1909
Name : Keshav Sharma
Rank : AIR 2061
Name : Abhishek Mathur
Rank : AIR 2478
Name : Navneet Chaukse 
Rank : AIR 2485